Definicje

d

Diagnoza Potencjału Rozwojowego Uczniów (DPRU)

Dokument zawierający diagnozę predyspozycji, możliwości i umiejętności uczniów wybitnie zdolnych, w tym wybitne osiągnięcia udokumentowane przez rodziców ucznia. Tworzony na podstawie obserwacji, informacji od rodziców, opinii poradni psychologiczno-pedagogiczną lub zgłoszeń wychowawcy, nauczycieli w celu podjęcia działań ukierunkowanych na rozwój szczególnych umiejętności i zdolności. DPRU stanowi podstawę opinii o predyspozycjach, możliwościach i oczekiwaniach ucznia przedkładanej dyrektorowi szkoły przez wychowawcę klasy wraz z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program nauki (IPN) i/lub indywidualny toku nauki (ITN).

d

Dostępność

Dostęp do form i narzędzi nauczania zgodnych z potrzebami wszystkich uczniów, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dostęp do specjalistycznej wiedzy, kompetencji i umiejętności nauczycieli oraz specjalistów podnoszących kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej. To również dostępność do szkoły w aspekcie transportowym, architektonicznym, dostosowania przestrzeni szkolnej dla wszystkich korzystających z niej osób (uczniów, rodziców i nauczycieli), w tym osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

e

Edukacja włączająca

Podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne. To systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia.1www.leewilson.com.au/2014/09/21/accessible-toilets-blue-seats-and-as1428-1-2009/ – dostęp: 2017 luty

1www.leewilson.com.au/2014/09/21/accessible-toilets-blue-seats-and-as1428-1-2009/ – dostęp: 2017 luty

i

Indywidualizacja procesu kształcenia

Działania podejmowane przez nauczycieli na rzecz uczniów, w ramach których realizowane są szczegółowe rozwiązania wspomagające uczniów w zakresie edukacyjnym i terapeutycznym w toku lekcji, pozwalające na dostosowanie wybranych form i treści do indywidualnych potrzeb uczniów.

i

Indywidualne potrzeby edukacyjne (IPE)

Potrzeby wynikające z różnic indywidualnych w rozwoju, indywidualnych zasobów i możliwości uczniów oraz doświadczanych trudności w uczeniu się. Rozpoznawane w toku nauczania w celu zapewnienia dostępności i równych możliwości uczenia się każdemu dziecku/uczniowi. IPE rozpoznawane są poprzez: konsultacje szkolne, obserwacje pedagogiczne i WOPFU. Prawo oświatowe zawiera otwarty katalog przyczyn, które wskazują, że osoba ucząca się, może mieć indywidualne potrzeby edukacyjne.

W szczególności mogą one wynikać2§ 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2020 r., poz.1280). :

 • z niepełnosprawności3Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1309). uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy występują co najmniej dwie z niepełnosprawności wskazanych powyżej,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • z zaburzeń zachowania lub emocji,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 • 2§ 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2020 r., poz.1280).

  3 Zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) i § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1309).

  i

  Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD)

  Dokument, na podstawie którego szkoła realizuje kompleksowe działania w zakresie poprawy dostępności. Określa się w nim m.in.: zasoby materialne i niematerialne szkoły, rozpoznane potrzeby wszystkich uczestników życia szkoły, poszczególne działania, koszty i efekty ich realizacji.