Obszar Edukacyjno-Społeczny / Poziom podstawowy

Obszar edukacyjno-społeczny – wstęp do obszaru

Podstawowy

Obligatoryjny poziom podstawowy uważa się za spełniony, gdy wypełnione są wszystkie poniższe zapisy – z wyjątkiem punktów oznaczonych jako zalecane.

Na poziomie podstawowym zdefiniowano 21 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD ROZPOZNAWANIA INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
STANDARD REALIZACJI UKIERUNKOWANEGO WSPARCIA
STANDARD ROZPOZNAWANIA INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW, PROWADZENIA OCENY FUNKCJONALNEJ I KONSULTACJI SZKOLNYCH
STANDARD W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I EWALUACJI WSPARCIA DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO LUB POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH
STANDARD PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
STANDARD INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA
STANDARD W ZAKRESIE WSPARCIA DODATKOWEJ OSOBY DOROSŁEJ: NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO PROCES KSZTAŁCENIA UCZNIÓW, SPECJALISTY, POMOCY NAUCZYCIELA
STANDARD PROWADZENIA REWALIDACJI ORAZ ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH I RESOCJALIZACYJNYCH
STANDARD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM
STANDARD UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA RODZICÓW
STANDARD ORGANIZACJI ZAJĘĆ REALIZOWANYCH INDYWIDUALNIE/W MAŁEJ GRUPIE UCZNIÓW I ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA
STANDARD W ZAKRESIE STOSOWANIA ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH METOD I FORM KOMUNIKACJI ORAZ WSPARCIA WIZUALNEGO
STANDARD ORGANIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH
STANDARD BUDOWANIA RELACJI RÓWIEŚNICZYCH
STANDARD ORGANIZACJI ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH W DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
STANDARD ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH
STANDARD OPIEKI W TRAKCIE PRZERW
STANDARD ORGANIZACJI ZAJĘĆ DODATKOWYCH, ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA
STANDARD PRACY STOŁÓWKI SZKOLNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM DIET SPECJALISTYCZNYCH
STANDARD ORGANIZACJI DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZDROWIA ORAZ ORGANIZACJI GABINETU PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ
STANDARD ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJŚĆ SZKOLNYCH
Ikona przedstawia dwie postacie: nauczycielkę oraz uczennicę, która trzyma podręcznik. Grafika jest symbolem obszaru edukacyjno-społecznego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły