Obszar Organizacyjny / Poziom podstawowy

Obszar organizacyjny – wstęp do obszaru

Podstawowy

Obligatoryjny poziom podstawowy uważa się za spełniony, gdy wypełnione są wszystkie poniższe zapisy – z wyjątkiem punktów oznaczonych jako zalecane.

Na poziomie podstawowym zdefiniowano 19 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD DZIAŁALNOŚCI LIDERA DOSTĘPNOŚCI
STANDARD OPRACOWANIA I WDROŻENIA INDYWIDULANEGO PLANU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY
STANDARD WSPÓŁPRACY Z ORGANEM PROWADZĄCYM
STANDARD TWORZENIA/MODYFIKACJI WEWNĘTRZNYCH DOKUMENTÓW SZKOLNYCH (PROCEDUR) NA POTRZEBY POPRAWY DOSTĘPNOŚCI
STANDARD ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM
STANDARD DZIAŁANIA WSZYSTKICH NAUCZYCIELI
STANDARD DZIAŁANIA POMOCY NAUCZYCIELA
STANDARD PRZYDZIELANIA WSPARCIA WYNIKAJĄCEGO Z INDYWIDUALNEGO PLANU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO
STANDARD ZATRUDNIANIA SPECJALISTÓW
STANDARD ZATRUDNIANIA PERSONELU MEDYCZNEGO W SZKOLE
STANDARD WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI
STANDARD PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KADRY W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI I EDUKACJI DLA WSZYSTKICH
STANDARD IDENTYFIKACJI I ANALIZY POTRZEB SZKOLENIOWYCH W OBSZARZE ZWIĄZANYM ZE ZWIĘKSZANIEM DOSTĘPNOŚCI
STANDARD PODNOSZENIA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI KADRY
STANDARD DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I INFORMACYJNEJ
STANDARD MONITOROWANIA POTRZEB I INFORMOWANIA O DOWOZACH
STANDARD ORGANIZACJI DOWOZU
STANDARD W ZAKRESIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA POJAZDÓW
STANDARD OPIEKI W TRAKCIE DOWOZÓW
Ikona przedstawia prawidłowo wypełniony formularz z listą zadań. Grafika jest symbolem obszaru organizacyjnego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły