Osoba wypełniające formularz. Grafika dekoracyjna.
Obszar Organizacyjny / Poziom średniozaawansowany

Obszar organizacyjny – wstęp do obszaru

średniozaawansowany

Na poziomie średniozaawansowanym zdefiniowano 8 standardów.

Zapoznaj się ze standardami w tym obszarze:

STANDARD DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY JAKO MIEJSCA PRACY
STANDARD ZATRUDNIANIA SPECJALISTÓW
STANDARD ZATRUDNIANIA PERSONELU MEDYCZNEGO W SZKOLE
STANDARD PRACY ZESPOŁU POMOCY DORAŹNEJ
STANDARD EWALUACJI REALIZACJI IPE, IPPD I /LUB WCZEŚNIEJ WPROWADZONYCH ROZWIĄZAŃ/ STRATEGII W OBSZARZE REALIZACJI INDYWIDUALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH
STANDARD PODNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI KADRY W ZAKRESIE NIWELOWANIA BARIER W PROCESIE EDUKACJI
STANDARD PODNOSZENIA KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI KADRY
STANDARD ORGANIZACJI DOWOZU
Ikona przedstawia prawidłowo wypełniony formularz z listą zadań. Grafika jest symbolem obszaru organizacyjnego Modelu Dostępnej Szkoły.

Wybierz poziom modelu

Dostępnej szkoły