Od czego zacząć pracę z modelem ?

Proces zwiększania dostępności z wykorzystaniem MDS można podzielić na kilka etapów, które przedstawia poniższa grafika:

Grafika przedstawia schemat procesu zwiększania dostępności z wykorzystaniem Modelu Dostępności, który dzieli się na 4 etapy. Pierwszy etap obejmuje zapoznanie się z treścią MDS, drugi etap obejmuje ankietę samooceny w postaci kwestionariusza autodiagnozy lub kwestionariusza audytu, trzeci etap obejmuje opracowanie IPPD, ostatni - czwarty etap obejmuje prowadzenie zajęć zwiększających dostępność

  • Zapoznanie się z treścią MDS, a w szczególności z kryteriami określonymi dla poszczególnych standardów. Poznanie wymagań oraz zaleceń usprawni przeprowadzenie weryfikacji już posiadanych rozwiązań oraz wytypowanie działań niezbędnych do wdrożenia.
  • Ankieta samooceny (kwestionariusz autodiagnozy) oraz kwestionariusz audytu to narzędzia służące do identyfikacji występujących barier. Pozwalają porównać zasoby i rozwiązania funkcjonujące w szkole z wymaganiami określonymi w standardach.
  • Indywidualny plan poprawy dostępności (IPPD) to dokument opracowany na podstawie wyników autodiagnozy, audytu dostępności, a także w oparciu o założenia przedstawione w modelu.
    W IPPD należy wskazać standardy, które szkoła planuje spełnić, uwzględniając potrzeby i specyfikę szkoły oraz organu prowadzącego. IPPD powinien zawierać również harmonogram, szacunkowe koszty wdrożenia planowanych działań, a także zidentyfikowane i potrzebne zasoby. W IPPD szkoła może zaplanować inne, literalnie niewskazane w modelu rozwiązania, służące do osiągnięcia efektów założonych w danym obszarze.

Wskazane w ramach poszczególnych standardów procedury i dokumentacja formalna stanowią przykłady i propozycje działań. Dopuszczalne jest zastosowanie już istniejących w placówce rozwiązań - w tym procedur i dokumentów pozyskanych przez szkołę w ramach wymiany dobrych praktyk pomiędzy szkołami, jeżeli konsumują one merytoryczne założenia standardu. Oznacza to, że szkoła wprowadzają zmiany w stosowanych procedurach czy dokumentach, jedynie w sytuacji, kiedy nie wypełniają one opisanych w MDS standardów. Ponadto dopuszczalne jest, aby jedna stosowana przez szkołę procedura realizowała kilka opisanych niżej standardów.