Zawartość modelu

Prezentowana wersja Modelu ma charakter testowy i dedykowana jest pilotażowi, realizowanemu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-021/18, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wnioski płynące z testowania Modelu posłużą przygotowaniu jego ostatecznej, przeznaczonej do upowszechniania wersji.

Instrukcja wdrożenia Modelu

Model Dostępnej Szkoły skierowany jest do wszystkich aktorów szeroko rozumianego procesu edukacji – osób fizycznych i prawnych. Dla zachowania jasności przekazu, w Modelu zastosowano terminologię ogólną, niewyróżniającą w sposób znaczący płci odbiorców i  odbiorczyń Modelu. Należy jednak pamiętać, iż ilekroć w Modelu wspomniana jest kadra pedagogiczna i niepedagogiczna, dyrektorzy, przedstawiciele organów prowadzących, nauczyciele, pedagodzy, asystenci, a w końcu także uczniowie, rodzice i członkowie społeczności lokalnej, należy przez to rozumieć zarówno kobiety, jak i mężczyzn, dziewczynki i chłopców, albowiem płeć nie powinna być czynnikiem różnicującym w dostępie do edukacji i pracy.

Model Dostępnej Szkoły został przygotowany i podzielony na trzy poziomy dojrzałości (podstawowy, średni, zaawansowany). Każdy poziom definiują cztery obszary:

  • architektoniczny,
  • techniczny,
  • edukacyjno–społeczny,
  • organizacyjny.

Obszary zostały omówione na podstawie konkretnych standardów, których spełnienie jest niezbędne dla osiągnięcia przez szkołę wybranego poziomu dojrzałości. W treści modelu zostały wskazane rozwiązania wymagane oraz zalecane. Podział na poziomy oraz określenie standardów ma na celu stopniowe osiąganie pożądanego stanu dojrzałości szkoły oraz eliminację zjawiska dostępności pozornej. Zwiększanie dostępności jest procesem długotrwałym i wymagającym cyklicznej analizy zmieniających się potrzeb, wdrażania odpowiednich, a także ewaluacji już funkcjonujących rozwiązań, w każdym ze wskazanych obszarów, w sposób komplementarny.

Co zawiera Model w poszczególnych: poziomach, obszarach, standardach?

Na każdym poziomie, dla każdego z obszarów określono standardy, a w nich kryteria. W standardach opisano rozwiązania, których wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie zwiększa dostępność szkoły. Założone kryteria należy traktować jako pewne minimum, zakres i forma dostosowań powinny być uzależnione od potrzeb oraz specyfiki szkoły i jej otoczenia.

Poza wymaganiami obligatoryjnymi, w poszczególnych standardach zawarte są dodatkowe zalecenia. Podczas planowania wdrożenia na wybranym poziomie, warto wziąć pod uwagę rozwiązania określane jako „zalecane” – myśląc o dalszym zwiększaniu dostępności w placówce. Szkoła, planująca osiągnąć kolejny poziom dojrzałości np. średni, musi spełniać także wymagania określone jako zalecenia dla poziomu podstawowego.